ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 20:18:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10139
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 15:32:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1025
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 16:29:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10429
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 00:18:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10827
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 14:32:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10946
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 06:45:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1212
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 14:50:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12195
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 19:48:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13018
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 15:49:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13403
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 21:50:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13566
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 00:37:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13595
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 11:43:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14251
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 11:50:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15468
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 16:39:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1580
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 03:57:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15882
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 04:29:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16325
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 08:06:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16480
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 03:24:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16742
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 09:39:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1711
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 09:56:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17252
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 21:17:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17711
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 15:06:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18329
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 00:01:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18764
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 12:46:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19018
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 22:09:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19054
-rw-rw-r--1563510910Mon, 06 Jul 2020 18:59:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20146
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 04:00:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20534
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 10:50:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20964
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 15:04:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22312
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 16:59:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22470
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 09:22:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22523
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 06:29:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23289
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 04:33:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23757
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 12:26:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24016
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 13:45:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24248
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 09:05:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2433
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 14:46:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24702
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 19:59:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24839
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 10:45:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24921
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 11:08:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26096
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 16:05:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27898
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 10:42:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28045
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 01:55:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28127
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 03:09:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28142
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 04:18:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28290
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 06:18:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28324
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 15:23:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28431
-rw-rw-r--1563510910Fri, 03 Jul 2020 00:35:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28685
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 18:36:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29560
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 21:34:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30863
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 00:21:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31342
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 03:42:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31708
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 11:25:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32142
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 16:41:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32322
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 04:45:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4110
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 19:31:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4720
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 04:00:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5410
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 08:32:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5480
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 02:10:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5959
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 12:08:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5963
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 11:02:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6090
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 10:10:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6770
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 15:47:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7307
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 16:06:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7313
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 10:59:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7762
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 18:54:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7875
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 03:27:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7906
-rw-rw-r--1563510910Mon, 06 Jul 2020 10:27:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7933
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 18:52:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10001
-rw-rw-r--156351090Wed, 15 May 2019 16:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10030
-rw-rw-r--156351090Wed, 22 May 2019 09:28:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10034
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 10:22:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10075
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 16:28:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10085
-rw-rw-r--156351090Tue, 04 Jun 2019 13:15:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10133
-rw-rw-r--156351090Mon, 20 May 2019 06:38:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10155
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 04:26:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10172
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 07:59:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10181
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 10:27:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10202
-rw-rw-r--156351090Fri, 26 Apr 2019 16:02:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10244
-rw-rw-r--156351090Thu, 20 Jun 2019 01:03:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10305
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 03:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10312
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 22:04:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1041
-rw-rw-r--156351090Mon, 27 May 2019 12:23:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10465
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 19:53:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10480
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 15:54:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10502
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 03:38:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10512
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 14:35:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10515
-rw-rw-r--156351090Tue, 18 Jun 2019 00:08:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10574
-rw-rw-r--156351090Fri, 19 Apr 2019 18:46:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10638
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 01:30:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10686
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 22:37:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10737
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 22:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10781
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 11:22:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1082
-rw-rw-r--156351090Tue, 02 Jul 2019 23:22:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10824
-rw-rw-r--156351090Thu, 02 May 2019 04:17:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10861
-rw-rw-r--156351090Sat, 29 Jun 2019 03:04:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10896
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 02:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-10939
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 02:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11010
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 16:27:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1107
-rw-rw-r--156351090Sat, 08 Jun 2019 08:15:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11070
-rw-rw-r--156351090Tue, 02 Jul 2019 18:22:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11091
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 14:59:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11132
-rw-rw-r--156351090Thu, 02 May 2019 21:18:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11221
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 08:34:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11364
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 12:08:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11368
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 22:46:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11383
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 13:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11434
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 19:45:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11481
-rw-rw-r--156351090Mon, 03 Jun 2019 07:00:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11501
-rw-rw-r--156351090Fri, 03 May 2019 03:18:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11534
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 00:47:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11621
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 20:59:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11630
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 02:19:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11753
-rw-rw-r--156351090Sun, 28 Apr 2019 09:18:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11758
-rw-rw-r--156351090Wed, 26 Jun 2019 16:30:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11779
-rw-rw-r--156351090Thu, 06 Jun 2019 12:26:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11794
-rw-rw-r--1563510910Mon, 06 Jul 2020 20:29:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11864
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 07:43:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11933
-rw-rw-r--156351090Thu, 27 Jun 2019 23:19:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11952
-rw-rw-r--156351090Sun, 12 May 2019 08:19:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11970
-rw-rw-r--156351090Sat, 11 May 2019 04:17:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11971
-rw-rw-r--156351090Sat, 22 Jun 2019 01:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-11983
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 17:35:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12008
-rw-rw-r--156351090Thu, 02 May 2019 13:18:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12115
-rw-rw-r--156351090Mon, 03 Jun 2019 02:22:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12144
-rw-rw-r--156351090Thu, 06 Jun 2019 04:27:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12235
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 12:11:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12266
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 19:38:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12269
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 10:12:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12281
-rw-rw-r--156351090Tue, 28 May 2019 09:53:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12295
-rw-rw-r--156351090Thu, 27 Jun 2019 12:28:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12333
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 02:01:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12436
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 19:37:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12494
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 08:22:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12511
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 02:38:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12544
-rw-rw-r--156351090Fri, 26 Apr 2019 03:47:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12546
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 16:08:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12560
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 15:21:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12636
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 06:07:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12690
-rw-rw-r--156351090Tue, 21 May 2019 22:58:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12764
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 00:32:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12766
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 08:31:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12780
-rw-rw-r--156351090Mon, 06 May 2019 19:13:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12787
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 22:52:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12843
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 05:52:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1288
-rw-rw-r--156351090Thu, 25 Apr 2019 20:02:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12925
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 10:16:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-12996
-rw-rw-r--156351090Fri, 19 Apr 2019 15:46:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13004
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 00:34:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13019
-rw-rw-r--156351090Tue, 07 May 2019 19:24:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13032
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 12:31:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13074
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 19:19:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13103
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 04:13:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13117
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Apr 2019 05:27:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13124
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 20:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13151
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 06:23:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13155
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 14:26:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13161
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Jul 2019 22:01:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13193
-rw-rw-r--156351090Sat, 22 Jun 2019 11:22:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13197
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 19:51:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13222
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 15:23:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13254
-rw-rw-r--156351090Tue, 02 Jul 2019 07:14:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13269
-rw-rw-r--156351090Mon, 06 May 2019 18:13:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13328
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Apr 2019 20:28:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13331
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Jul 2019 01:23:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13398
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 01:20:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13405
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 17:30:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13410
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 10:01:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1346
-rw-rw-r--156351090Fri, 17 May 2019 07:30:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13645
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 06:21:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13650
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 18:19:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13669
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 16:19:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13671
-rw-rw-r--156351090Tue, 30 Apr 2019 02:48:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13674
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 23:27:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13732
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 08:58:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13736
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 06:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13779
-rw-rw-r--156351090Fri, 14 Jun 2019 08:08:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13819
-rw-rw-r--156351090Tue, 14 May 2019 21:01:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13892
-rw-rw-r--156351090Fri, 17 May 2019 19:52:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13907
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 00:19:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-13996
-rw-rw-r--156351090Mon, 08 Apr 2019 07:18:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14018
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 22:19:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14081
-rw-rw-r--156351090Tue, 14 May 2019 11:31:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14146
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Apr 2019 00:32:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14152
-rw-rw-r--156351090Sat, 15 Jun 2019 08:53:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14170
-rw-rw-r--156351090Tue, 30 Apr 2019 00:48:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14176
-rw-rw-r--156351090Mon, 24 Jun 2019 13:15:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14214
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 10:17:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14237
-rw-rw-r--156351090Sat, 25 May 2019 20:45:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14248
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 04:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14260
-rw-rw-r--156351090Sun, 09 Jun 2019 06:20:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14274
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 23:30:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14291
-rw-rw-r--156351090Wed, 22 May 2019 17:13:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14345
-rw-rw-r--156351090Tue, 18 Jun 2019 17:53:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14356
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 14:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14375
-rw-rw-r--156351090Sat, 15 Jun 2019 14:39:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14396
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 19:49:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14403
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 07:17:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14409
-rw-rw-r--156351090Sun, 05 May 2019 18:04:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14413
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 15:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14500
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 05:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14554
-rw-rw-r--156351090Mon, 01 Jul 2019 01:28:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14624
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 12:46:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14642
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 14:22:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14646
-rw-rw-r--156351090Thu, 11 Jul 2019 11:31:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14660
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 10:00:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14758
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 01:19:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14835
-rw-rw-r--156351090Fri, 14 Jun 2019 15:08:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14870
-rw-rw-r--156351090Mon, 27 May 2019 13:24:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14883
-rw-rw-r--156351090Sat, 22 Jun 2019 20:22:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-14937
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 04:23:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15089
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 09:06:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15132
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 17:56:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15141
-rw-rw-r--1563510910Mon, 06 Jul 2020 07:20:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15163
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 14:12:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15197
-rw-rw-r--1563510910Thu, 07 Mar 2019 06:40:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15234
-rw-rw-r--156351090Sat, 20 Apr 2019 23:46:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15237
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 03:09:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15240
-rw-rw-r--156351090Tue, 14 May 2019 18:16:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15353
-rw-rw-r--156351090Sat, 11 May 2019 21:17:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15434
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 21:04:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15436
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 10:49:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15452
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 19:03:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15524
-rw-rw-r--156351090Mon, 10 Jun 2019 19:11:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15543
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 18:23:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15558
-rw-rw-r--156351090Fri, 31 May 2019 17:54:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1556
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 09:22:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15659
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 06:28:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15671
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 09:16:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15743
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 14:07:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15818
-rw-rw-r--1563510910Sat, 09 Mar 2019 11:22:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15825
-rw-rw-r--156351090Sun, 09 Jun 2019 02:20:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15829
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 06:25:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15839
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 04:00:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15888
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 19:30:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15889
-rw-rw-r--156351090Wed, 15 May 2019 23:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15893
-rw-rw-r--156351090Thu, 30 May 2019 20:39:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15895
-rw-rw-r--156351090Sat, 11 May 2019 00:32:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-15938
-rw-rw-r--156351090Wed, 29 May 2019 14:43:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16014
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 11:26:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16017
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Apr 2019 01:55:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16047
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 06:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16053
-rw-rw-r--156351090Wed, 24 Apr 2019 22:47:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16063
-rw-rw-r--1563510910Thu, 07 Mar 2019 07:10:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16066
-rw-rw-r--156351090Mon, 17 Jun 2019 04:23:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16121
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Jul 2019 12:01:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16124
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 01:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16174
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 12:55:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16183
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 18:23:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16186
-rw-rw-r--156351090Mon, 01 Jul 2019 22:43:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16299
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 18:31:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16311
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 13:32:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1636
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 02:25:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1637
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 10:12:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16380
-rw-rw-r--156351090Fri, 31 May 2019 22:26:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16390
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 19:53:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16419
-rw-rw-r--156351090Fri, 03 May 2019 05:18:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16450
-rw-rw-r--156351090Wed, 22 May 2019 19:13:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16510
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 02:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16522
-rw-rw-r--156351090Sun, 28 Apr 2019 16:03:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16524
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 06:56:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16542
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 22:28:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16546
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 09:26:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16564
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 20:24:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16566
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 06:38:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16578
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 05:23:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16642
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Jul 2019 06:07:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16778
-rw-rw-r--156351090Fri, 17 May 2019 22:52:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16817
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 16:34:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1688
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 10:47:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16889
-rw-rw-r--156351090Tue, 02 Jul 2019 02:59:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-16959
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 14:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17027
-rw-rw-r--156351090Mon, 27 May 2019 21:53:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17029
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 10:34:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17073
-rw-rw-r--156351090Sat, 13 Apr 2019 11:24:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17088
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 06:32:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17161
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 03:53:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17167
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Apr 2019 03:13:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17243
-rw-rw-r--156351090Mon, 20 May 2019 05:38:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17279
-rw-rw-r--156351090Sat, 18 May 2019 18:22:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17317
-rw-rw-r--156351090Mon, 29 Apr 2019 08:48:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17386
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 14:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17407
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 16:23:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17536
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 01:22:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17544
-rw-rw-r--156351090Thu, 20 Jun 2019 18:30:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1765
-rw-rw-r--156351090Sat, 15 Jun 2019 03:53:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17663
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 17:00:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17696
-rw-rw-r--156351090Thu, 30 May 2019 09:28:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17742
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 10:29:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1776
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 02:27:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17813
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 15:50:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17818
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 10:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17861
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 03:09:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17899
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 18:09:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17968
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 11:17:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17985
-rw-rw-r--156351090Tue, 30 Apr 2019 06:18:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-17995
-rw-rw-r--156351090Sat, 20 Apr 2019 14:46:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18007
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 10:58:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18077
-rw-rw-r--1563510910Mon, 06 Jul 2020 00:13:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18139
-rw-rw-r--156351090Tue, 23 Apr 2019 18:17:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18146
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Apr 2019 14:02:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18171
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 05:26:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18182
-rw-rw-r--156351090Mon, 27 May 2019 00:38:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18186
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 07:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1820
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 23:23:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18234
-rw-rw-r--156351090Fri, 12 Jul 2019 10:31:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18278
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 15:50:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18284
-rw-rw-r--156351090Wed, 15 May 2019 10:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18344
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 23:28:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18391
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 07:04:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18393
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 17:04:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18449
-rw-rw-r--156351090Sun, 12 May 2019 10:02:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18504
-rw-rw-r--156351090Sat, 29 Jun 2019 22:30:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18573
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 14:22:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18588
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 00:22:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18597
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 18:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18666
-rw-rw-r--156351090Fri, 07 Jun 2019 11:30:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18802
-rw-rw-r--156351090Tue, 18 Jun 2019 08:08:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18852
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 22:42:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18854
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 01:39:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18895
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 04:17:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18904
-rw-rw-r--156351090Sun, 02 Jun 2019 17:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18933
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 02:51:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18960
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 07:23:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-18981
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 16:11:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19030
-rw-rw-r--156351090Tue, 11 Jun 2019 13:15:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19049
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 01:08:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19057
-rw-rw-r--156351090Mon, 03 Jun 2019 22:15:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19067
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 10:31:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19138
-rw-rw-r--156351090Sat, 11 May 2019 19:17:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19145
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 14:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19162
-rw-rw-r--156351090Thu, 11 Jul 2019 13:31:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19282
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 10:52:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19334
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 19:23:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19348
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 11:34:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19428
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 00:07:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1954
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 07:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1956
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Apr 2019 21:31:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19568
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 19:30:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19582
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Apr 2019 11:17:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19607
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Apr 2019 08:58:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1963
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 13:41:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-1964
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 19:38:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19660
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 15:37:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19662
-rw-rw-r--156351090Sun, 16 Jun 2019 21:53:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19665
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 00:15:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19673
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 18:41:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19942
-rw-rw-r--1563510910Mon, 06 Jul 2020 19:55:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19948
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 01:02:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-19963
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 17:58:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20048
-rw-rw-r--156351090Thu, 23 May 2019 05:13:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2014
-rw-rw-r--156351090Mon, 15 Apr 2019 02:09:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20195
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 09:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20268
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 07:23:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20296
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 06:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2030
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Jul 2019 17:53:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20364
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 03:15:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2039
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 19:12:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20401
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 03:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2044
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 17:23:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20451
-rw-rw-r--156351090Wed, 19 Jun 2019 05:03:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20502
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 10:23:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20527
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 20:30:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20550
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 13:26:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20563
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 19:30:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20606
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 05:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20625
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 03:30:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20702
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 19:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20706
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 18:04:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20725
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 13:42:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20738
-rw-rw-r--156351090Tue, 21 May 2019 18:23:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20780
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 09:46:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20788
-rw-rw-r--156351090Sat, 15 Jun 2019 06:53:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20802
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 21:57:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20819
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 19:04:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20902
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 21:53:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20931
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 08:22:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20935
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 00:09:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-20977
-rw-rw-r--156351090Mon, 08 Apr 2019 13:54:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21040
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 21:04:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2107
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 09:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2114
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 10:45:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21255
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Apr 2019 21:17:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21304
-rw-rw-r--156351090Mon, 15 Apr 2019 01:09:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21465
-rw-rw-r--156351090Sat, 18 May 2019 19:22:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21550
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 00:40:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21551
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 04:30:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21604
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 11:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21618
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 22:25:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21694
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 22:28:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21710
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 18:28:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21720
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 00:45:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21761
-rw-rw-r--1563510910Mon, 11 Mar 2019 11:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21813
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 12:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21818
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 10:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21832
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 14:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21860
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 22:19:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21869
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 16:19:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21873
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 00:23:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21922
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 15:49:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21929
-rw-rw-r--156351090Tue, 30 Apr 2019 04:48:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-21966
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 11:49:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22173
-rw-rw-r--156351090Mon, 03 Jun 2019 23:15:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22218
-rw-rw-r--156351090Fri, 31 May 2019 21:26:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22258
-rw-rw-r--156351090Mon, 24 Jun 2019 11:15:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22269
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 11:33:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22284
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 22:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22288
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 20:22:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22321
-rw-rw-r--156351090Fri, 26 Apr 2019 11:02:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22334
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 12:52:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22335
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 18:09:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22352
-rw-rw-r--156351090Tue, 04 Jun 2019 18:15:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22359
-rw-rw-r--156351090Tue, 14 May 2019 02:22:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22383
-rw-rw-r--156351090Tue, 21 May 2019 22:43:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22417
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 17:09:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22495
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 22:59:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22543
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 13:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22631
-rw-rw-r--156351090Tue, 30 Apr 2019 05:48:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22651
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 16:36:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22652
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 06:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22655
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 16:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22735
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 06:22:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22818
-rw-rw-r--156351090Mon, 15 Apr 2019 06:54:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22847
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 11:49:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22863
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 07:22:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-22945
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 01:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23011
-rw-rw-r--156351090Thu, 13 Jun 2019 05:23:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23044
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 16:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23056
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 20:17:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23116
-rw-rw-r--156351090Wed, 17 Apr 2019 17:16:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23212
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 04:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23275
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 07:26:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23375
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 11:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23385
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 19:10:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23415
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 08:46:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23503
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Apr 2019 05:32:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23575
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 06:55:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23627
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 18:52:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23639
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 04:25:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23640
-rw-rw-r--156351090Fri, 14 Jun 2019 18:08:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23661
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 09:13:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23706
-rw-rw-r--156351090Fri, 26 Apr 2019 12:32:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23730
-rw-rw-r--156351090Mon, 13 May 2019 02:37:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23816
-rw-rw-r--156351090Sun, 19 May 2019 20:38:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23852
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 16:07:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2388
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 20:30:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2389
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 05:38:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-23987
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Jul 2019 10:46:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2401
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Apr 2019 21:17:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24019
-rw-rw-r--156351090Fri, 24 May 2019 07:01:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24031
-rw-rw-r--156351090Fri, 31 May 2019 20:56:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24135
-rw-rw-r--156351090Tue, 14 May 2019 09:16:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24140
-rw-rw-r--156351090Mon, 03 Jun 2019 06:45:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24264
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 13:56:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24288
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 12:22:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24306
-rw-rw-r--156351090Tue, 16 Apr 2019 07:01:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24370
-rw-rw-r--156351090Mon, 01 Jul 2019 03:28:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24575
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 18:38:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24635
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 19:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24637
-rw-rw-r--156351090Sat, 13 Apr 2019 02:21:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24646
-rw-rw-r--156351090Sat, 29 Jun 2019 19:15:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24662
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 17:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24712
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 21:42:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24719
-rw-rw-r--156351090Sun, 12 May 2019 10:52:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24729
-rw-rw-r--156351090Sat, 20 Apr 2019 00:46:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24791
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 15:10:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24793
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 23:19:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24798
-rw-rw-r--156351090Tue, 28 May 2019 02:53:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24817
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 16:09:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24842
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 08:50:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2487
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 17:30:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2488
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 02:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24890
-rw-rw-r--156351090Sat, 22 Jun 2019 00:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24907
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 12:24:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24922
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Apr 2019 11:32:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24939
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 13:53:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24948
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 23:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-24988
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 09:03:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25051
-rw-rw-r--156351090Wed, 15 May 2019 08:37:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25067
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 00:27:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25090
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 11:09:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25106
-rw-rw-r--156351090Sat, 01 Jun 2019 06:26:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25137
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 13:45:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25151
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 12:12:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25228
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 01:02:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25261
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 16:22:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25272
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 13:01:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25305
-rw-rw-r--156351090Thu, 09 May 2019 11:49:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25308
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 20:42:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25334
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 12:45:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25403
-rw-rw-r--156351090Sat, 13 Apr 2019 13:24:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25447
-rw-rw-r--156351090Sat, 17 Aug 2019 18:34:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25448
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 19:54:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25449
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 15:50:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25527
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 14:49:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25548
-rw-rw-r--156351090Wed, 17 Apr 2019 16:16:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25645
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 20:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25712
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Apr 2019 14:25:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25717
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 08:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25756
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 07:22:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25854
-rw-rw-r--156351090Fri, 24 May 2019 15:01:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-25893
-rw-rw-r--156351090Sun, 16 Jun 2019 12:53:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26003
-rw-rw-r--156351090Wed, 08 May 2019 22:04:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2615
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Apr 2019 03:47:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26224
-rw-rw-r--156351090Tue, 04 Jun 2019 01:15:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26229
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 14:39:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26236
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 07:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26282
-rw-rw-r--156351090Mon, 29 Apr 2019 13:48:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26390
-rw-rw-r--156351090Wed, 17 Apr 2019 11:16:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26401
-rw-rw-r--156351090Mon, 08 Apr 2019 09:18:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26420
-rw-rw-r--156351090Mon, 24 Jun 2019 05:15:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26472
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Jul 2019 05:46:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26593
-rw-rw-r--156351090Sun, 02 Jun 2019 22:37:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26594
-rw-rw-r--156351090Fri, 12 Jul 2019 01:31:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26607
-rw-rw-r--156351090Wed, 26 Jun 2019 23:15:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26707
-rw-rw-r--156351090Tue, 16 Apr 2019 23:02:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26709
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 01:01:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26784
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 09:20:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26785
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 02:38:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26807
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 00:30:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26814
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 09:54:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26828
-rw-rw-r--156351090Fri, 24 May 2019 12:16:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-26967
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 12:40:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27054
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 15:17:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27069
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 13:22:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27098
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 16:22:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27123
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 09:55:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27126
-rw-rw-r--156351090Sun, 05 May 2019 07:04:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27175
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 08:32:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27229
-rw-rw-r--156351090Fri, 10 May 2019 08:17:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27236
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 19:23:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27237
-rw-rw-r--156351090Sat, 01 Jun 2019 03:26:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2724
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 22:57:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2727
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Apr 2019 04:17:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27291
-rw-rw-r--156351090Thu, 18 Apr 2019 15:46:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27310
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Apr 2019 05:17:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27356
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 01:36:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27360
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 10:07:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27375
-rw-rw-r--156351090Fri, 28 Jun 2019 08:19:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27415
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 01:27:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27491
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 09:25:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27492
-rw-rw-r--156351090Sat, 04 May 2019 23:10:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27529
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 21:11:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27535
-rw-rw-r--156351090Tue, 02 Apr 2019 13:30:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27580
-rw-rw-r--156351090Thu, 20 Jun 2019 10:31:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27650
-rw-rw-r--156351090Fri, 12 Apr 2019 18:21:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27764
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 11:31:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27888
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 10:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-27968
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 14:20:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28005
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 17:50:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28019
-rw-rw-r--156351090Tue, 11 Jun 2019 19:30:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28038
-rw-rw-r--156351090Sat, 08 Jun 2019 18:01:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28047
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 11:22:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28090
-rw-rw-r--156351090Thu, 18 Apr 2019 20:46:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2813
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 14:05:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28164
-rw-rw-r--156351090Mon, 24 Jun 2019 01:15:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28202
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 18:30:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2823
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 09:33:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28263
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 13:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28303
-rw-rw-r--156351090Thu, 20 Jun 2019 18:16:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28323
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 03:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2834
-rw-rw-r--156351090Sat, 25 May 2019 02:01:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28358
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 13:23:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28407
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 19:15:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28435
-rw-rw-r--156351090Tue, 23 Apr 2019 06:32:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28468
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 04:06:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28476
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 08:43:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28542
-rw-rw-r--156351090Fri, 14 Jun 2019 19:08:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2855
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 16:27:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28554
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 02:30:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28556
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 20:00:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28563
-rw-rw-r--156351090Mon, 22 Apr 2019 17:17:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28599
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 17:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28640
-rw-rw-r--156351090Mon, 06 May 2019 11:13:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28643
-rw-rw-r--156351090Fri, 07 Jun 2019 13:00:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28652
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Jul 2019 22:23:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28680
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 15:35:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28739
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Jul 2019 16:23:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28755
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 04:29:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28761
-rw-rw-r--156351090Fri, 07 Jun 2019 12:30:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28786
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 11:51:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28793
-rw-rw-r--156351090Fri, 12 Jul 2019 07:31:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28794
-rw-rw-r--156351090Mon, 10 Jun 2019 23:26:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28843
-rw-rw-r--156351090Fri, 10 May 2019 16:38:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28882
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 04:40:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28893
-rw-rw-r--156351090Fri, 07 Jun 2019 01:30:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-28926
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 15:23:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29003
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 12:19:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29005
-rw-rw-r--156351090Sun, 19 May 2019 22:38:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29057
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 06:41:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29109
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 02:26:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29134
-rw-rw-r--156351090Fri, 24 May 2019 05:15:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29175
-rw-rw-r--156351090Sat, 04 May 2019 21:10:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29296
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 23:16:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29345
-rw-rw-r--156351090Thu, 25 Apr 2019 21:17:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29544
-rw-rw-r--156351090Thu, 25 Apr 2019 16:32:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29587
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 10:28:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29614
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 02:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2962
-rw-rw-r--156351090Tue, 11 Jun 2019 13:30:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29657
-rw-rw-r--156351090Thu, 11 Jul 2019 04:31:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29702
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 07:11:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29716
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 17:22:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29756
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 11:07:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29815
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Jul 2019 00:47:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29850
-rw-rw-r--156351090Thu, 27 Jun 2019 12:33:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29867
-rw-rw-r--156351090Thu, 23 May 2019 14:13:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29969
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 04:30:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-29978
-rw-rw-r--156351090Fri, 17 May 2019 16:52:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-2998
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 15:14:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30010
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 17:22:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30088
-rw-rw-r--156351090Tue, 11 Jun 2019 15:30:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30104
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 14:22:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30121
-rw-rw-r--156351090Sat, 08 Jun 2019 21:05:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30151
-rw-rw-r--156351090Thu, 23 May 2019 22:13:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30166
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 15:45:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30178
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 21:19:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30180
-rw-rw-r--156351090Sat, 22 Jun 2019 04:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30207
-rw-rw-r--156351090Thu, 13 Jun 2019 10:23:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30249
-rw-rw-r--156351090Sun, 16 Jun 2019 12:38:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3028
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 19:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30288
-rw-rw-r--156351090Sat, 01 Jun 2019 04:26:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30335
-rw-rw-r--156351090Thu, 23 May 2019 21:13:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30383
-rw-rw-r--156351090Sun, 16 Jun 2019 21:38:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3039
-rw-rw-r--156351090Mon, 10 Jun 2019 19:26:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30412
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 01:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30447
-rw-rw-r--156351090Fri, 14 Jun 2019 21:08:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30547
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 10:31:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30600
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 18:13:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30623
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 12:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30644
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 18:17:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30662
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 06:59:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30731
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 18:53:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30771
-rw-rw-r--156351090Wed, 22 May 2019 14:13:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30791
-rw-rw-r--156351090Sat, 27 Apr 2019 18:33:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30798
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 21:19:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30817
-rw-rw-r--156351090Tue, 02 Jul 2019 01:28:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30896
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 03:27:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30912
-rw-rw-r--156351090Mon, 13 May 2019 05:52:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30935
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 01:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-30941
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 14:09:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3100
-rw-rw-r--156351090Fri, 19 Apr 2019 14:46:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31003
-rw-rw-r--156351090Fri, 03 May 2019 09:18:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31013
-rw-rw-r--156351090Wed, 22 May 2019 05:28:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31019
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 10:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31025
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 04:22:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31036
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 23:28:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31134
-rw-rw-r--156351090Mon, 15 Apr 2019 02:24:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31142
-rw-rw-r--156351090Sun, 09 Jun 2019 07:20:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31235
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 07:10:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31278
-rw-rw-r--156351090Sat, 08 Jun 2019 03:15:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31319
-rw-rw-r--156351090Wed, 24 Apr 2019 03:32:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31333
-rw-rw-r--156351090Tue, 28 May 2019 03:53:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31359
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 14:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31376
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 16:15:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-314
-rw-rw-r--156351090Sat, 04 May 2019 00:48:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31411
-rw-rw-r--156351090Mon, 04 Mar 2019 00:38:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31433
-rw-rw-r--156351090Tue, 04 Jun 2019 10:15:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31436
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 09:56:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31477
-rw-rw-r--1563510910Wed, 08 Jul 2020 20:42:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31532
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 10:28:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31559
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Jul 2019 18:23:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31598
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 16:34:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31649
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 03:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31654
-rw-rw-r--156351090Thu, 13 Jun 2019 19:23:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31776
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 13:22:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31784
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 03:08:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31889
-rw-rw-r--156351090Wed, 01 May 2019 20:17:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31913
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Apr 2019 17:47:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31941
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 09:24:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31966
-rw-rw-r--156351090Sun, 09 Jun 2019 16:05:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-31997
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 02:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32008
-rw-rw-r--156351090Tue, 23 Apr 2019 04:32:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32086
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 06:17:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32096
-rw-rw-r--156351090Sun, 09 Jun 2019 09:20:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32154
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 14:27:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32159
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 22:25:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3218
-rw-rw-r--156351090Thu, 25 Apr 2019 22:47:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32198
-rw-rw-r--156351090Fri, 03 May 2019 15:03:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32385
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 17:07:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32395
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 13:10:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32400
-rw-rw-r--156351090Mon, 10 Jun 2019 15:15:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32418
-rw-rw-r--156351090Thu, 30 May 2019 10:43:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32440
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 05:07:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32524
-rw-rw-r--156351090Wed, 29 May 2019 02:28:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32525
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 01:24:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3253
-rw-rw-r--156351090Wed, 19 Jun 2019 16:03:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32573
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 14:25:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32602
-rw-rw-r--156351090Tue, 16 Apr 2019 01:31:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32664
-rw-rw-r--156351090Thu, 23 May 2019 03:13:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32676
-rw-rw-r--156351090Mon, 08 Jul 2019 21:17:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-32693
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 08:23:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3309
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 00:23:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3362
-rw-rw-r--156351090Sat, 01 Jun 2019 05:26:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-350
-rw-rw-r--156351090Tue, 18 Jun 2019 13:53:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3557
-rw-rw-r--156351090Mon, 13 May 2019 17:22:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3597
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 01:00:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3598
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 18:25:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3673
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 18:26:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3680
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 07:19:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3687
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 06:55:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3728
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 09:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3734
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 09:16:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3736
-rw-rw-r--156351090Thu, 28 Feb 2019 14:11:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-376
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Jul 2019 20:31:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3760
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Jul 2019 10:23:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3868
-rw-rw-r--156351090Sun, 19 May 2019 06:22:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3938
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 16:45:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-3951
-rw-rw-r--156351090Thu, 27 Jun 2019 06:28:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4016
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 19:52:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4024
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 07:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4027
-rw-rw-r--156351090Tue, 23 Apr 2019 23:17:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4031
-rw-rw-r--156351090Sun, 28 Apr 2019 07:18:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4034
-rw-rw-r--156351090Mon, 01 Jul 2019 17:43:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-405
-rw-rw-r--156351090Sun, 02 Jun 2019 00:26:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4065
-rw-rw-r--156351090Thu, 11 Apr 2019 19:25:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-416
-rw-rw-r--1563510910Mon, 13 Jul 2020 00:27:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4165
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 20:39:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4171
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 23:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4212
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 20:34:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4258
-rw-rw-r--156351090Sat, 25 May 2019 02:45:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4269
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 00:53:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4325
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 20:49:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4336
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 22:11:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4344
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 22:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4355
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 17:01:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4385
-rw-rw-r--156351090Wed, 26 Jun 2019 05:00:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4391
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 20:08:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-446
-rw-rw-r--156351090Fri, 17 May 2019 15:52:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4479
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 02:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4563
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 05:37:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4625
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 20:28:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4671
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 22:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4677
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 04:56:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4701
-rw-rw-r--156351090Mon, 13 May 2019 10:22:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-471
-rw-rw-r--156351090Sat, 13 Apr 2019 06:21:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4723
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 05:43:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4734
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 20:33:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4807
-rw-rw-r--156351090Tue, 14 May 2019 22:31:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4858
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 12:31:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4890
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 21:30:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4899
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 16:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4930
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 00:00:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-4945
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 18:58:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5032
-rw-rw-r--156351090Fri, 17 May 2019 18:52:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5044
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 01:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5085
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 01:17:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5101
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 13:57:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5219
-rw-rw-r--156351090Thu, 20 Jun 2019 16:16:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5232
-rw-rw-r--156351090Sun, 05 May 2019 22:04:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5236
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 10:10:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5350
-rw-rw-r--156351090Wed, 03 Jul 2019 12:07:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5435
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 23:31:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5450
-rw-rw-r--156351090Mon, 17 Jun 2019 03:23:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5481
-rw-rw-r--156351090Sat, 20 Apr 2019 19:46:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5495
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 17:45:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5605
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 20:23:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5634
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 18:24:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5660
-rw-rw-r--156351090Mon, 08 Jul 2019 23:17:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5678
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 06:48:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5694
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 17:42:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5745
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 00:05:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5748
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 12:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5765
-rw-rw-r--156351090Sun, 16 Jun 2019 00:24:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5800
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 08:26:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5830
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 22:46:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5868
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 13:07:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5875
-rw-rw-r--1563510910Sun, 05 Jul 2020 15:33:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5884
-rw-rw-r--156351090Sat, 01 Jun 2019 12:29:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5921
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 16:38:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-5986
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 03:23:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6026
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 21:30:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6063
-rw-rw-r--156351090Thu, 25 Apr 2019 05:17:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6123
-rw-rw-r--156351090Fri, 14 Jun 2019 03:08:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6158
-rw-rw-r--156351090Thu, 04 Jul 2019 17:23:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6180
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 21:19:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-621
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 04:09:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6300
-rw-rw-r--156351090Sun, 02 Jun 2019 14:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6347
-rw-rw-r--1563510910Wed, 13 Mar 2019 12:04:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6456
-rw-rw-r--156351090Wed, 17 Apr 2019 13:16:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6567
-rw-rw-r--156351090Mon, 11 Mar 2019 14:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6570
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 16:04:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6616
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 07:25:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6622
-rw-rw-r--156351090Sat, 06 Jul 2019 11:53:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-664
-rw-rw-r--156351090Tue, 21 May 2019 14:23:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6660
-rw-rw-r--156351090Thu, 06 Jun 2019 10:26:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6684
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 08:28:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6687
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 15:22:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6716
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 11:33:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6811
-rw-rw-r--156351090Tue, 21 May 2019 13:23:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6816
-rw-rw-r--156351090Tue, 16 Apr 2019 06:46:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6820
-rw-rw-r--156351090Sat, 18 May 2019 14:22:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6823
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 23:53:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6827
-rw-rw-r--156351090Tue, 25 Jun 2019 13:00:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6829
-rw-rw-r--156351090Fri, 26 Apr 2019 10:47:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6900
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 23:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6930
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 19:27:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6984
-rw-rw-r--1563510910Fri, 15 Mar 2019 23:22:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-6989
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 22:19:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7024
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 05:15:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7028
-rw-rw-r--156351090Tue, 05 Mar 2019 15:28:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7184
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 19:38:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7212
-rw-rw-r--156351090Sun, 21 Apr 2019 22:16:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7241
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 14:45:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7360
-rw-rw-r--156351090Tue, 09 Apr 2019 05:59:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7417
-rw-rw-r--156351090Wed, 19 Jun 2019 14:48:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7531
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 06:49:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7537
-rw-rw-r--156351090Thu, 02 May 2019 11:18:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7649
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 06:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7672
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 19:55:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7754
-rw-rw-r--156351090Sun, 14 Apr 2019 22:09:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7755
-rw-rw-r--156351090Mon, 01 Jul 2019 19:43:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7794
-rw-rw-r--156351090Sat, 13 Apr 2019 09:24:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7795
-rw-rw-r--156351090Fri, 01 Mar 2019 01:26:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7816
-rw-rw-r--156351090Sun, 05 May 2019 07:19:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7928
-rw-rw-r--1563510910Tue, 07 Jul 2020 15:33:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7943
-rw-rw-r--156351090Mon, 01 Jul 2019 13:43:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7961
-rw-rw-r--1563510910Fri, 10 Jul 2020 15:54:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7972
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Apr 2019 01:32:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-7983
-rw-rw-r--156351090Fri, 05 Apr 2019 09:37:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8162
-rw-rw-r--156351090Fri, 31 May 2019 19:54:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8165
-rw-rw-r--1563510910Sat, 04 Jul 2020 20:11:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8210
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 05:15:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8212
-rw-rw-r--1563510910Thu, 09 Jul 2020 15:55:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8214
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 17:34:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-822
-rw-rw-r--156351090Thu, 27 Jun 2019 17:19:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8266
-rw-rw-r--156351090Sat, 08 Jun 2019 12:15:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8295
-rw-rw-r--156351090Thu, 30 May 2019 07:28:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8337
-rw-rw-r--156351090Sun, 26 May 2019 07:15:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8360
-rw-rw-r--156351090Sat, 15 Jun 2019 13:39:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8362
-rw-rw-r--156351090Thu, 27 Jun 2019 13:19:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8384
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 16:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8581
-rw-rw-r--156351090Tue, 12 Mar 2019 20:34:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8620
-rw-rw-r--156351090Wed, 13 Mar 2019 04:34:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8626
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 10:30:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8683
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 18:45:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-871
-rw-rw-r--1563510910Sun, 12 Jul 2020 21:01:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8723
-rw-rw-r--156351090Thu, 02 May 2019 20:18:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8732
-rw-rw-r--156351090Fri, 21 Jun 2019 08:37:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8739
-rw-rw-r--156351090Tue, 18 Jun 2019 05:08:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8742
-rw-rw-r--156351090Fri, 08 Mar 2019 06:34:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8755
-rw-rw-r--156351090Fri, 28 Jun 2019 22:04:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8812
-rw-rw-r--156351090Wed, 06 Mar 2019 11:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8842
-rw-rw-r--1563510910Sat, 11 Jul 2020 16:53:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8869
-rw-rw-r--156351090Sat, 02 Mar 2019 08:46:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8924
-rw-rw-r--156351090Sun, 12 May 2019 08:47:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8929
-rw-rw-r--156351090Wed, 12 Jun 2019 14:22:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8954
-rw-rw-r--156351090Tue, 26 Feb 2019 18:30:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8965
-rw-rw-r--156351090Wed, 10 Jul 2019 07:25:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-8966
-rw-rw-r--1563510910Thu, 02 Jul 2020 17:32:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9048
-rw-rw-r--1563510910Fri, 02 Aug 2019 09:49:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9057
-rw-rw-r--156351090Sun, 10 Mar 2019 07:22:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9116
-rw-rw-r--156351090Thu, 11 Apr 2019 20:25:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9124
-rw-rw-r--156351090Thu, 16 May 2019 14:37:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9134
-rw-rw-r--156351090Thu, 07 Mar 2019 12:25:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9170
-rw-rw-r--156351090Mon, 17 Jun 2019 15:23:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9240
-rw-rw-r--156351090Sat, 25 May 2019 14:22:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9264
-rw-rw-r--156351090Thu, 06 Jun 2019 02:27:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9537
-rw-rw-r--156351090Thu, 25 Apr 2019 21:32:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9559
-rw-rw-r--156351090Thu, 18 Apr 2019 00:16:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9570
-rw-rw-r--156351090Sun, 07 Jul 2019 21:01:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9573
-rw-rw-r--156351090Sun, 03 Mar 2019 13:26:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-959
-rw-rw-r--156351090Mon, 08 Apr 2019 06:18:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9615
-rw-rw-r--156351090Wed, 27 Feb 2019 17:08:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9617
-rw-rw-r--156351090Sun, 21 Apr 2019 19:16:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-963
-rw-rw-r--156351090Sat, 08 Jun 2019 21:20:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9675
-rw-rw-r--156351090Fri, 26 Apr 2019 04:47:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9684
-rw-rw-r--156351090Wed, 05 Jun 2019 05:23:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9714
-rw-rw-r--156351090Sat, 13 Apr 2019 17:24:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9776
-rw-rw-r--156351090Sun, 23 Jun 2019 01:25:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-978
-rw-rw-r--156351090Tue, 07 May 2019 18:24:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9878
-rw-rw-r--156351090Sun, 30 Jun 2019 06:30:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9937
-rw-rw-r--156351090Fri, 10 May 2019 11:17:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-994
-rw-rw-r--156351090Sat, 09 Mar 2019 17:38:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-golias100.farm.particle.cz-2811-9972
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 12:33:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10033
-rw-rw-r--1563410910Thu, 09 Jul 2020 22:24:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10046
-rw-rw-r--156341090Sun, 21 Apr 2019 01:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10120
-rw-rw-r--156341090Thu, 13 Jun 2019 06:18:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10320
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 09:21:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10470
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Jul 2019 19:29:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10515
-rw-rw-r--156341090Thu, 04 Jul 2019 16:29:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10597
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 05:52:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10623
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 22:28:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10636
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 10:21:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10688
-rw-rw-r--1563410910Sun, 12 Jul 2020 11:39:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10690
-rw-rw-r--156341090Wed, 12 Jun 2019 15:18:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10702
-rw-rw-r--156341090Tue, 23 Apr 2019 07:40:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10802
-rw-rw-r--156341090Thu, 18 Apr 2019 05:24:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10805
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 21:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10807
-rw-rw-r--156341090Sun, 30 Jun 2019 19:18:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10808
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 10:10:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10890
-rw-rw-r--156341090Fri, 17 May 2019 16:17:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10949
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Jul 2019 09:56:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-10971
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Jul 2019 20:29:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11097
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Apr 2019 20:54:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1111
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Jul 2019 06:03:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11153
-rw-rw-r--156341090Mon, 24 Jun 2019 07:33:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11208
-rw-rw-r--156341090Tue, 18 Jun 2019 02:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11297
-rw-rw-r--156341090Thu, 02 May 2019 19:29:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11317
-rw-rw-r--1563410910Sun, 24 Nov 2019 16:57:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11367
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 05:48:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11394
-rw-rw-r--156341090Sat, 13 Apr 2019 14:54:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11413
-rw-rw-r--156341090Fri, 21 Jun 2019 09:56:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11533
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 09:51:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11549
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 12:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11575
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Jul 2019 17:11:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11580
-rw-rw-r--156341090Tue, 30 Apr 2019 10:47:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11746
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 23:26:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11747
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 18:43:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11813
-rw-rw-r--156341090Tue, 25 Jun 2019 07:27:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11830
-rw-rw-r--156341090Mon, 15 Apr 2019 10:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11933
-rw-rw-r--1563410910Sat, 04 Jul 2020 10:02:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-11957
-rw-rw-r--156341090Fri, 19 Apr 2019 01:40:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12060
-rw-rw-r--156341090Mon, 27 May 2019 09:25:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12089
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 19:04:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12164
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 17:06:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12425
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 15:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12433
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 23:43:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12436
-rw-rw-r--156341090Tue, 18 Jun 2019 22:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12476
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Jul 2019 07:44:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12543
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 19:58:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12741
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 10:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12758
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Jul 2019 13:48:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12797
-rw-rw-r--156341090Mon, 24 Jun 2019 20:18:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12819
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 09:29:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-12925
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 09:41:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1302
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Jul 2019 07:03:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13043
-rw-rw-r--156341090Thu, 09 May 2019 21:41:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13100
-rw-rw-r--156341090Tue, 30 Apr 2019 14:32:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1316
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 03:26:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13277
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 08:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13405
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Jul 2019 16:33:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13417
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 20:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13459
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 16:03:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13464
-rw-rw-r--156341090Tue, 18 Jun 2019 13:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13526
-rw-rw-r--156341090Fri, 10 May 2019 20:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13564
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 17:46:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13581
-rw-rw-r--156341090Sun, 23 Jun 2019 02:33:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13675
-rw-rw-r--1563410910Sat, 04 Jul 2020 08:30:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13696
-rw-rw-r--156341090Mon, 20 May 2019 15:27:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13811
-rw-rw-r--156341090Sun, 30 Jun 2019 02:03:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13823
-rw-rw-r--156341090Tue, 14 May 2019 11:20:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13835
-rw-rw-r--156341090Sat, 15 Jun 2019 11:26:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13926
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 15:10:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-13980
-rw-rw-r--156341090Tue, 25 Jun 2019 08:27:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14001
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 02:10:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14004
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 13:03:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14058
-rw-rw-r--156341090Thu, 13 Jun 2019 08:18:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14115
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 10:45:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14139
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 09:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14140
-rw-rw-r--156341090Thu, 18 Apr 2019 20:40:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14311
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Jul 2019 07:59:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14335
-rw-rw-r--156341090Tue, 04 Jun 2019 16:48:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14346
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Apr 2019 23:31:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14363
-rw-rw-r--156341090Thu, 02 May 2019 06:59:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14380
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Jul 2019 11:11:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14403
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 20:56:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14449
-rw-rw-r--156341090Wed, 22 May 2019 19:08:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14538
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 11:18:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14544
-rw-rw-r--1563410910Sun, 12 Jul 2020 14:11:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14566
-rw-rw-r--156341090Fri, 28 Jun 2019 15:42:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14572
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 16:48:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14710
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Jul 2019 00:11:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14765
-rw-rw-r--1563410910Mon, 13 Jul 2020 00:17:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14788
-rw-rw-r--156341090Wed, 22 May 2019 07:23:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-14820
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Jul 2019 21:26:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15008
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Apr 2019 13:36:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15013
-rw-rw-r--156341090Wed, 29 May 2019 18:10:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15041
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 23:28:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15050
-rw-rw-r--156341090Wed, 29 May 2019 12:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15207
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 23:39:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15280
-rw-rw-r--156341090Wed, 12 Jun 2019 02:02:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15305
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Apr 2019 14:01:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15306
-rw-rw-r--156341090Tue, 21 May 2019 01:55:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15346
-rw-rw-r--1563410910Fri, 03 Jul 2020 19:10:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15370
-rw-rw-r--156341090Wed, 12 Jun 2019 16:18:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15424
-rw-rw-r--156341090Tue, 07 May 2019 01:06:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15465
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 01:35:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15520
-rw-rw-r--1563410910Sat, 11 Jul 2020 14:44:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15548
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 17:12:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1556
-rw-rw-r--156341090Fri, 17 May 2019 15:11:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15567
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Apr 2019 01:28:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15664
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 16:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15814
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 09:25:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15832
-rw-rw-r--156341090Sun, 14 Apr 2019 20:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15901
-rw-rw-r--156341090Sun, 16 Jun 2019 19:55:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15919
-rw-rw-r--156341090Wed, 22 May 2019 01:38:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1594
-rw-rw-r--156341090Thu, 27 Jun 2019 01:12:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15941
-rw-rw-r--156341090Mon, 22 Apr 2019 13:55:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-15991
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 09:41:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16057
-rw-rw-r--156341090Sat, 13 Apr 2019 18:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16061
-rw-rw-r--156341090Wed, 01 May 2019 21:14:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16092
-rw-rw-r--1563410910Fri, 03 Jul 2020 18:35:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16139
-rw-rw-r--156341090Sun, 21 Apr 2019 18:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16167
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 06:09:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16179
-rw-rw-r--156341090Tue, 07 May 2019 04:37:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16361
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 18:20:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1637
-rw-rw-r--156341090Sun, 26 May 2019 12:24:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16536
-rw-rw-r--156341090Thu, 02 May 2019 22:29:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16581
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 04:23:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16594
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Jul 2019 04:48:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16612
-rw-rw-r--156341090Sun, 23 Jun 2019 04:33:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16660
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 18:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16685
-rw-rw-r--156341090Wed, 08 May 2019 23:57:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16729
-rw-rw-r--156341090Mon, 22 Apr 2019 14:40:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16781
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 06:33:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16892
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Apr 2019 21:36:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16913
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 05:21:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16938
-rw-rw-r--156341090Tue, 28 May 2019 12:25:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-16954
-rw-rw-r--156341090Mon, 03 Jun 2019 08:02:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1710
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 23:48:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17177
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 23:59:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1718
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 20:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17186
-rw-rw-r--156341090Sun, 05 May 2019 16:30:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17317
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 17:21:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17473
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 15:03:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1764
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 06:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17640
-rw-rw-r--156341090Mon, 15 Apr 2019 00:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17715
-rw-rw-r--156341090Fri, 07 Jun 2019 01:24:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17821
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 14:12:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17929
-rw-rw-r--156341090Tue, 28 May 2019 23:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-17950
-rw-rw-r--156341090Wed, 01 May 2019 04:29:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18085
-rw-rw-r--156341090Sat, 20 Apr 2019 22:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18112
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 06:21:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18146
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 09:05:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18165
-rw-rw-r--156341090Tue, 14 May 2019 15:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18218
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 03:18:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18292
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 13:50:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18495
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 06:10:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18560
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 11:10:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18582
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 20:12:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18616
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 15:16:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18669
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 16:05:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18851
-rw-rw-r--156341090Sun, 28 Apr 2019 08:11:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18853
-rw-rw-r--156341090Tue, 16 Apr 2019 23:39:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-18972
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Apr 2019 19:54:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19032
-rw-rw-r--156341090Mon, 06 May 2019 07:30:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19069
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 19:56:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19273
-rw-rw-r--156341090Wed, 08 May 2019 00:37:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19335
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 03:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19344
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 14:11:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19443
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Apr 2019 15:06:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19547
-rw-rw-r--156341090Sat, 29 Jun 2019 00:27:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19579
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 09:03:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19594
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Jul 2019 06:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19598
-rw-rw-r--156341090Thu, 27 Jun 2019 03:12:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19620
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 19:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19654
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 06:17:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1967
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 04:29:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19836
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 10:48:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-1987
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 09:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-19958
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 07:25:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20048
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Jul 2019 13:55:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20102
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Jul 2019 15:47:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20216
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 23:43:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20382
-rw-rw-r--156341090Fri, 14 Jun 2019 06:34:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20467
-rw-rw-r--156341090Mon, 20 May 2019 13:27:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20490
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 16:18:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20504
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 07:18:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20509
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 00:39:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20532
-rw-rw-r--156341090Sun, 19 May 2019 01:41:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20690
-rw-rw-r--156341090Fri, 28 Jun 2019 20:12:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20752
-rw-rw-r--156341090Thu, 16 May 2019 00:56:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20773
-rw-rw-r--156341090Sun, 30 Jun 2019 15:18:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20812
-rw-rw-r--156341090Fri, 21 Jun 2019 11:11:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20829
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 11:48:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20932
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 14:58:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-20945
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 17:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21017
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 08:49:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21047
-rw-rw-r--156341090Tue, 21 May 2019 15:19:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21051
-rw-rw-r--156341090Fri, 10 May 2019 03:41:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21140
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 16:50:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2117
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 09:11:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21205
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 17:25:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21290
-rw-rw-r--156341090Thu, 09 May 2019 09:57:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21329
-rw-rw-r--156341090Sat, 17 Aug 2019 19:40:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21334
-rw-rw-r--156341090Tue, 30 Apr 2019 06:17:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21347
-rw-rw-r--156341090Wed, 08 May 2019 13:07:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21400
-rw-rw-r--156341090Mon, 27 May 2019 02:25:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21401
-rw-rw-r--156341090Fri, 28 Jun 2019 13:42:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21480
-rw-rw-r--156341090Tue, 21 May 2019 04:04:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21487
-rw-rw-r--156341090Sun, 23 Jun 2019 08:33:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21534
-rw-rw-r--156341090Fri, 24 May 2019 09:40:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21552
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 09:09:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21574
-rw-rw-r--156341090Tue, 07 May 2019 02:07:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21603
-rw-rw-r--156341090Mon, 13 May 2019 07:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2168
-rw-rw-r--156341090Thu, 02 May 2019 14:29:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21791
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 07:00:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21799
-rw-rw-r--156341090Sat, 04 May 2019 09:30:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2182
-rw-rw-r--156341090Sat, 15 Jun 2019 14:11:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21823
-rw-rw-r--156341090Fri, 28 Jun 2019 21:27:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-21910
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 05:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22012
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Jul 2019 09:26:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22080
-rw-rw-r--156341090Sat, 04 May 2019 11:30:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22084
-rw-rw-r--1563410910Sun, 12 Jul 2020 23:43:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22102
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 23:21:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22145
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 03:09:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2218
-rw-rw-r--156341090Tue, 11 Jun 2019 01:19:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22205
-rw-rw-r--156341090Fri, 07 Jun 2019 19:09:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22253
-rw-rw-r--156341090Fri, 17 May 2019 09:11:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22359
-rw-rw-r--156341090Thu, 02 May 2019 10:29:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22374
-rw-rw-r--156341090Fri, 17 May 2019 02:26:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22396
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 07:09:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22402
-rw-rw-r--156341090Fri, 21 Jun 2019 20:20:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22472
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Jul 2019 23:59:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22515
-rw-rw-r--156341090Wed, 19 Jun 2019 04:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22598
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Apr 2019 01:43:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22599
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 09:43:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22623
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 13:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22627
-rw-rw-r--156341090Mon, 27 May 2019 12:25:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22733
-rw-rw-r--156341090Wed, 29 May 2019 01:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22847
-rw-rw-r--156341090Mon, 06 May 2019 23:51:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22905
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 19:43:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-22964
-rw-rw-r--156341090Fri, 10 May 2019 02:26:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23006
-rw-rw-r--156341090Fri, 26 Apr 2019 08:26:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23008
-rw-rw-r--156341090Fri, 10 May 2019 13:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23014
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 04:10:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23041
-rw-rw-r--156341090Tue, 14 May 2019 02:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23082
-rw-rw-r--156341090Tue, 30 Apr 2019 04:02:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23127
-rw-rw-r--156341090Mon, 03 Jun 2019 23:48:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23155
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 05:12:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23185
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 10:34:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23310
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 15:18:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23372
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 08:03:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23399
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 08:09:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23427
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 08:07:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23450
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 07:33:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23477
-rw-rw-r--156341090Thu, 04 Jul 2019 10:29:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23582
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 09:36:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23773
-rw-rw-r--156341090Wed, 22 May 2019 22:26:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23775
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 06:09:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23814
-rw-rw-r--156341090Mon, 15 Apr 2019 13:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-23916
-rw-rw-r--156341090Fri, 26 Apr 2019 07:11:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24084
-rw-rw-r--156341090Sun, 12 May 2019 05:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24130
-rw-rw-r--156341090Fri, 14 Jun 2019 05:48:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24171
-rw-rw-r--1563410910Thu, 09 Jul 2020 21:50:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24235
-rw-rw-r--156341090Mon, 13 May 2019 08:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24286
-rw-rw-r--156341090Tue, 25 Jun 2019 22:27:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24311
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 06:07:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24313
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 13:28:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24384
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 10:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24407
-rw-rw-r--156341090Sun, 28 Apr 2019 18:42:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24423
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Jul 2019 03:03:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24466
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Apr 2019 09:31:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24519
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 20:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24574
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 23:25:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24786
-rw-rw-r--156341090Thu, 16 May 2019 12:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24837
-rw-rw-r--156341090Sun, 19 May 2019 03:56:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24870
-rw-rw-r--156341090Wed, 29 May 2019 06:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24886
-rw-rw-r--156341090Sun, 14 Apr 2019 11:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-24955
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Apr 2019 12:18:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25144
-rw-rw-r--156341090Fri, 24 May 2019 12:18:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25158
-rw-rw-r--156341090Fri, 19 Apr 2019 07:40:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25401
-rw-rw-r--1563410910Sat, 14 Dec 2019 13:46:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25406
-rw-rw-r--156341090Mon, 24 Jun 2019 14:33:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25417
-rw-rw-r--156341090Thu, 13 Jun 2019 03:18:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25498
-rw-rw-r--156341090Mon, 03 Jun 2019 00:32:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25513
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 19:48:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25623
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 08:18:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2567
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 00:29:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25684
-rw-rw-r--156341090Sat, 27 Apr 2019 08:56:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25725
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 07:12:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25786
-rw-rw-r--156341090Sun, 16 Jun 2019 03:40:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2580
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 22:59:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-25861
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 04:11:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26035
-rw-rw-r--156341090Tue, 16 Apr 2019 03:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26041
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 21:03:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26138
-rw-rw-r--156341090Thu, 27 Jun 2019 12:12:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26153
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 19:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26158
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 02:18:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26173
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Jul 2019 18:29:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26189
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 01:11:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26206
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 12:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26221
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 09:22:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26250
-rw-rw-r--156341090Fri, 24 May 2019 09:10:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26280
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 11:10:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2638
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 04:42:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26443
-rw-rw-r--156341090Sun, 26 May 2019 03:17:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26461
-rw-rw-r--156341090Mon, 29 Apr 2019 03:27:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26491
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 06:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26509
-rw-rw-r--156341090Wed, 12 Jun 2019 13:18:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26600
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Apr 2019 13:33:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2665
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Apr 2019 14:06:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26675
-rw-rw-r--156341090Fri, 07 Jun 2019 08:24:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26709
-rw-rw-r--156341090Tue, 23 Apr 2019 13:40:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2675
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 22:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26801
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 06:03:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26804
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 09:07:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2687
-rw-rw-r--156341090Thu, 13 Jun 2019 19:03:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26895
-rw-rw-r--156341090Sun, 26 May 2019 01:03:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26921
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Apr 2019 23:33:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2694
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 06:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26960
-rw-rw-r--156341090Wed, 08 May 2019 03:37:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-26963
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 04:58:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27033
-rw-rw-r--156341090Sun, 05 May 2019 06:32:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27068
-rw-rw-r--156341090Sun, 05 May 2019 23:30:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27188
-rw-rw-r--156341090Wed, 24 Apr 2019 05:10:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2725
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 08:10:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27379
-rw-rw-r--156341090Thu, 02 May 2019 07:44:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27384
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 19:05:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27398
-rw-rw-r--156341090Fri, 07 Jun 2019 14:09:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27480
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 01:32:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27539
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 19:24:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27548
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Apr 2019 13:21:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2758
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 15:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27587
-rw-rw-r--156341090Mon, 22 Apr 2019 20:40:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27608
-rw-rw-r--1563410910Sun, 12 Jul 2020 09:16:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27672
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 17:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27685
-rw-rw-r--156341090Tue, 28 May 2019 22:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27687
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 20:05:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27689
-rw-rw-r--156341090Sat, 18 May 2019 15:58:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27698
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 13:26:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27765
-rw-rw-r--156341090Wed, 24 Apr 2019 14:40:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27865
-rw-rw-r--156341090Sun, 28 Apr 2019 02:26:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27888
-rw-rw-r--156341090Mon, 06 May 2019 15:51:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27890
-rw-rw-r--156341090Fri, 21 Jun 2019 13:20:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27904
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 04:33:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-27951
-rw-rw-r--156341090Tue, 25 Jun 2019 20:27:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28021
-rw-rw-r--156341090Wed, 19 Jun 2019 08:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28062
-rw-rw-r--156341090Thu, 04 Jul 2019 08:29:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2807
-rw-rw-r--156341090Tue, 30 Apr 2019 12:17:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28148
-rw-rw-r--156341090Thu, 27 Jun 2019 14:12:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28207
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 21:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28214
-rw-rw-r--1563410910Wed, 08 Jul 2020 19:54:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2822
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 02:34:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28325
-rw-rw-r--156341090Wed, 19 Jun 2019 18:33:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28376
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Jul 2019 09:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28387
-rw-rw-r--156341090Fri, 28 Jun 2019 12:42:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28454
-rw-rw-r--156341090Wed, 05 Jun 2019 17:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2849
-rw-rw-r--156341090Fri, 26 Apr 2019 02:41:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28514
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 15:30:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28516
-rw-rw-r--1563410910Sun, 12 Jul 2020 11:07:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28602
-rw-rw-r--156341090Tue, 28 May 2019 18:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28706
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 01:58:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28713
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 14:58:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28744
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 13:33:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28769
-rw-rw-r--156341090Tue, 07 May 2019 09:37:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2879
-rw-rw-r--156341090Sat, 29 Jun 2019 20:18:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28950
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Apr 2019 15:38:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-28998
-rw-rw-r--156341090Tue, 30 Apr 2019 09:32:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2907
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 16:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29078
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 04:43:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29079
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 23:08:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29125
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 17:42:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29159
-rw-rw-r--156341090Tue, 14 May 2019 14:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29277
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 01:21:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29300
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 15:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2932
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Apr 2019 01:34:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29342
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 08:21:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29346
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 04:10:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29388
-rw-rw-r--156341090Wed, 12 Jun 2019 01:28:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29463
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Apr 2019 17:54:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2951
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 17:42:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29520
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 05:04:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29534
-rw-rw-r--156341090Sun, 05 May 2019 19:30:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29628
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 06:12:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29635
-rw-rw-r--156341090Sat, 04 May 2019 16:02:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29723
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 12:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29766
-rw-rw-r--156341090Thu, 16 May 2019 08:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29774
-rw-rw-r--156341090Fri, 14 Jun 2019 16:56:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29846
-rw-rw-r--1563410910Thu, 09 Jul 2020 06:17:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29878
-rw-rw-r--156341090Sat, 29 Jun 2019 06:27:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-2995
-rw-rw-r--156341090Sun, 19 May 2019 12:56:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-29976
-rw-rw-r--1563410910Fri, 03 Jul 2020 18:53:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30004
-rw-rw-r--156341090Mon, 27 May 2019 04:25:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30019
-rw-rw-r--156341090Mon, 27 May 2019 21:10:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30053
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Jul 2019 02:14:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30248
-rw-rw-r--156341090Sun, 14 Apr 2019 00:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30259
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 17:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30285
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 07:16:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30315
-rw-rw-r--156341090Thu, 25 Apr 2019 06:56:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30336
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 21:56:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30379
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 01:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30573
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Apr 2019 07:53:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30580
-rw-rw-r--156341090Wed, 08 May 2019 11:52:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30681
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Jul 2019 09:41:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30713
-rw-rw-r--156341090Sat, 18 May 2019 09:32:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3089
-rw-rw-r--156341090Fri, 17 May 2019 07:26:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30901
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 04:12:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-30921
-rw-rw-r--156341090Tue, 21 May 2019 08:19:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31038
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 17:43:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31077
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 12:21:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3112
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 15:14:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31303
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Apr 2019 12:33:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31336
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Jul 2019 01:14:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31353
-rw-rw-r--156341090Fri, 26 Apr 2019 19:56:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31354
-rw-rw-r--156341090Tue, 04 Jun 2019 10:48:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31381
-rw-rw-r--156341090Mon, 06 May 2019 09:30:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31538
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 12:03:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31569
-rw-rw-r--156341090Tue, 04 Jun 2019 09:48:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31741
-rw-rw-r--1563410910Mon, 13 Jul 2020 02:36:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31789
-rw-rw-r--1563410910Sun, 12 Jul 2020 09:34:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31885
-rw-rw-r--1563410910Mon, 13 Jul 2020 00:00:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31890
-rw-rw-r--156341090Sun, 16 Jun 2019 10:25:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-31944
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 01:39:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32039
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 14:26:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3204
-rw-rw-r--156341090Tue, 04 Jun 2019 05:48:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32062
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 03:20:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32085
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 18:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32163
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Jul 2019 00:03:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32232
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Apr 2019 21:21:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32274
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 20:02:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32279
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 00:26:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32401
-rw-rw-r--1563410910Thu, 09 Jul 2020 22:06:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32459
-rw-rw-r--156341090Tue, 18 Jun 2019 19:33:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32504
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 21:39:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-32525
-rw-rw-r--156341090Tue, 04 Jun 2019 13:48:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3277
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 03:11:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3280
-rw-rw-r--156341090Sun, 16 Jun 2019 22:10:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3309
-rw-rw-r--156341090Fri, 10 May 2019 22:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3352
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Jul 2019 16:26:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3376
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 06:10:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-342
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 09:05:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3525
-rw-rw-r--1563410910Sat, 04 Jul 2020 08:12:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3608
-rw-rw-r--156341090Sun, 30 Jun 2019 08:18:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3709
-rw-rw-r--156341090Sat, 20 Apr 2019 09:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3713
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 08:33:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3753
-rw-rw-r--156341090Sat, 04 May 2019 22:32:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3756
-rw-rw-r--156341090Mon, 03 Jun 2019 19:32:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3775
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 21:39:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3834
-rw-rw-r--156341090Wed, 10 Apr 2019 22:51:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3840
-rw-rw-r--156341090Wed, 26 Jun 2019 19:12:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3851
-rw-rw-r--156341090Sun, 19 May 2019 05:56:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3951
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 13:13:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3960
-rw-rw-r--156341090Sun, 26 May 2019 05:54:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-3964
-rw-rw-r--156341090Sat, 18 May 2019 06:32:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4062
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 22:25:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4073
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 01:33:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4125
-rw-rw-r--156341090Tue, 25 Jun 2019 15:27:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4127
-rw-rw-r--156341090Thu, 25 Apr 2019 02:56:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4206
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 12:30:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4235
-rw-rw-r--156341090Sun, 28 Apr 2019 16:42:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4338
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 04:28:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4344
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 01:10:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4462
-rw-rw-r--156341090Thu, 23 May 2019 21:26:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4488
-rw-rw-r--156341090Sat, 29 Jun 2019 13:31:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4534
-rw-rw-r--156341090Sat, 22 Jun 2019 06:05:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4611
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 05:18:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4628
-rw-rw-r--156341090Sat, 25 May 2019 18:18:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4709
-rw-rw-r--156341090Sat, 04 May 2019 01:30:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4766
-rw-rw-r--156341090Sat, 06 Jul 2019 22:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4778
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Jul 2019 15:48:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4834
-rw-rw-r--156341090Thu, 04 Jul 2019 01:29:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4916
-rw-rw-r--156341090Sat, 08 Jun 2019 15:24:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-4926
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 20:13:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5037
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 00:25:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5078
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 21:54:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-508
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 07:37:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5126
-rw-rw-r--156341090Tue, 04 Jun 2019 18:48:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5230
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 15:31:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5247
-rw-rw-r--156341090Mon, 20 May 2019 19:40:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5260
-rw-rw-r--156341090Fri, 03 May 2019 23:45:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5263
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 05:36:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5293
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 22:08:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5323
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 10:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5325
-rw-rw-r--156341090Thu, 06 Jun 2019 11:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5357
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 03:48:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5436
-rw-rw-r--156341090Sat, 27 Apr 2019 11:56:33 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5660
-rw-rw-r--156341090Thu, 13 Jun 2019 15:48:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5774
-rw-rw-r--156341090Mon, 06 May 2019 08:30:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5803
-rw-rw-r--156341090Mon, 15 Apr 2019 03:39:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5805
-rw-rw-r--156341090Sat, 15 Jun 2019 13:11:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-5976
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Apr 2019 11:48:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6141
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 22:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6363
-rw-rw-r--156341090Mon, 24 Jun 2019 05:33:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6368
-rw-rw-r--156341090Thu, 16 May 2019 07:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6398
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 06:03:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6557
-rw-rw-r--156341090Tue, 14 May 2019 16:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6626
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 06:34:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6785
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 06:43:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6822
-rw-rw-r--1563410910Sun, 05 Jul 2020 02:50:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6878
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 17:33:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6927
-rw-rw-r--156341090Thu, 27 Jun 2019 07:12:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-6987
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 05:40:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7060
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Jul 2019 23:03:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7084
-rw-rw-r--156341090Sun, 12 May 2019 23:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7097
-rw-rw-r--156341090Fri, 21 Jun 2019 15:20:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7407
-rw-rw-r--156341090Sat, 01 Jun 2019 10:26:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7425
-rw-rw-r--156341090Mon, 13 May 2019 15:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7440
-rw-rw-r--156341090Sun, 19 May 2019 04:56:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7447
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 09:39:58 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-746
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 08:36:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7464
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Jul 2019 08:26:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7543
-rw-rw-r--156341090Mon, 01 Jul 2019 05:03:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7565
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 09:56:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7591
-rw-rw-r--156341090Sun, 07 Apr 2019 10:28:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7671
-rw-rw-r--156341090Sun, 23 Jun 2019 20:33:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7742
-rw-rw-r--156341090Sun, 09 Jun 2019 12:24:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7831
-rw-rw-r--156341090Mon, 17 Jun 2019 00:10:44 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7871
-rw-rw-r--156341090Sun, 19 May 2019 13:11:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7902
-rw-rw-r--156341090Tue, 11 Jun 2019 20:13:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7925
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 14:19:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-795
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Jul 2019 21:11:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-7979
-rw-rw-r--156341090Sun, 02 Jun 2019 05:10:43 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8009
-rw-rw-r--156341090Tue, 09 Jul 2019 21:21:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8021
-rw-rw-r--156341090Fri, 12 Jul 2019 08:11:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8034
-rw-rw-r--156341090Sun, 26 May 2019 19:39:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8056
-rw-rw-r--156341090Thu, 27 Jun 2019 20:57:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8086
-rw-rw-r--156341090Fri, 31 May 2019 13:43:49 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8231
-rw-rw-r--1563410910Sun, 24 Nov 2019 16:40:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8266
-rw-rw-r--1563410910Fri, 03 Jul 2020 16:42:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8322
-rw-rw-r--156341090Thu, 11 Apr 2019 10:23:45 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8354
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 02:18:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8361
-rw-rw-r--156341090Sun, 05 May 2019 04:32:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8468
-rw-rw-r--156341090Thu, 25 Apr 2019 05:56:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8478
-rw-rw-r--156341090Sat, 20 Apr 2019 17:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8562
-rw-rw-r--1563410910Mon, 06 Jul 2020 11:44:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8565
-rw-rw-r--1563410910Fri, 03 Jul 2020 18:17:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8591
-rw-rw-r--156341090Sun, 23 Jun 2019 09:18:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8726
-rw-rw-r--156341090Sat, 11 May 2019 04:11:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8749
-rw-rw-r--156341090Mon, 20 May 2019 21:25:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8775
-rw-rw-r--156341090Tue, 18 Jun 2019 11:33:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8803
-rw-rw-r--156341090Thu, 30 May 2019 11:10:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-8870
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Apr 2019 02:28:27 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9123
-rw-rw-r--156341090Sat, 20 Apr 2019 21:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9336
-rw-rw-r--156341090Fri, 10 May 2019 12:11:18 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9381
-rw-rw-r--156341090Fri, 21 Jun 2019 01:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9388
-rw-rw-r--156341090Sat, 13 Apr 2019 01:54:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9401
-rw-rw-r--156341090Mon, 15 Apr 2019 06:39:09 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9493
-rw-rw-r--156341090Mon, 10 Jun 2019 06:19:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-962
-rw-rw-r--156341090Wed, 19 Jun 2019 14:18:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9640
-rw-rw-r--156341090Sun, 21 Apr 2019 17:10:21 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9643
-rw-rw-r--156341090Thu, 20 Jun 2019 13:22:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9683
-rw-rw-r--156341090Tue, 11 Jun 2019 11:34:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9686
-rw-rw-r--1563410910Fri, 10 Jul 2020 05:01:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9787
-rw-rw-r--156341090Mon, 13 May 2019 13:21:00 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9848
-rw-rw-r--156341090Sun, 04 Aug 2019 07:40:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9852
-rw-rw-r--156341090Wed, 22 May 2019 22:11:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9874
-rw-rw-r--156341090Mon, 08 Jul 2019 06:29:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-golias100.farm.particle.cz-2811-9977
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 00:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10203
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 08:41:01 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10299
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 13:11:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10320
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 16:40:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10374
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 06:20:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10614
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 15:20:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10704
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 16:25:50 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10705
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 02:41:13 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10839
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 04:35:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-10908
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 16:18:28 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11100
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 07:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11108
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 14:41:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11139
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 14:48:23 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11249
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Apr 2019 07:19:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11257
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 10:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11322
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 10:20:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11342
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 13:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11502
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 11:10:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11522
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 22:41:13 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11709
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 17:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-11818
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 06:44:11 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-12043
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 08:26:22 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-12243
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 07:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-12349
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 15:18:49 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-12416
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 04:10:38 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-12706
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 14:03:55 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-12804
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 14:41:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1305
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 15:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13097
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 13:45:43 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13372
-rw-rw-r--1563410910Sun, 17 Mar 2019 18:03:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13434
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 22:47:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13714
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Apr 2019 12:49:35 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13729
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 21:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13840
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 20:54:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-13969
-rw-rw-r--156341090Mon, 04 Mar 2019 00:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-14011
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 06:40:47 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-14284
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 12:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-14372
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 14:25:50 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-14607
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 16:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-14804
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 17:33:32 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-15015
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 13:25:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-15429
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 03:10:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-15490
-rw-rw-r--156341090Wed, 13 Mar 2019 09:00:19 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-15763
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 19:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-15944
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 21:03:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-15990
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 10:10:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1603
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 01:04:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1636
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 11:45:43 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1641
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 10:40:43 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-16437
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 19:13:42 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-16768
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 04:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17133
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 16:18:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17138
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 16:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17249
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 17:19:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1739
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 20:38:53 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17506
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 10:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17598
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 03:05:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17750
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 22:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17821
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 01:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17838
-rw-rw-r--1563410910Tue, 12 Mar 2019 19:31:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17875
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 16:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17891
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 19:33:32 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17892
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 23:05:01 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-17924
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 08:41:38 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18068
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 03:23:20 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18091
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 07:25:42 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18203
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 03:24:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18503
-rw-rw-r--156341090Wed, 13 Mar 2019 15:00:54 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1854
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 20:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18598
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 21:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18632
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 17:43:37 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18638
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 14:45:44 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18728
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 19:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-18985
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 16:11:53 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19070
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 21:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19215
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 05:41:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1946
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Apr 2019 22:04:19 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19462
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 14:26:22 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19672
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 23:32:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19833
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 14:48:44 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19849
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 18:59:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-19920
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 20:19:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-1999
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 05:25:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-2005
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 02:33:22 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-2010
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 14:26:10 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20185
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 16:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20194
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 16:15:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20401
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 22:24:01 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20459
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 14:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20585
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 23:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20751
-rw-rw-r--156341090Thu, 04 Apr 2019 19:04:28 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20800
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 23:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20847
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 10:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-20862
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 14:26:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21030
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 12:40:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21122
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 20:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21255
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 17:04:42 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-2127
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 09:25:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21288
-rw-rw-r--156341090Mon, 04 Mar 2019 01:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21515
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 14:18:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21616
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 00:03:16 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21819
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 01:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21891
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 20:48:53 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-21928
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 18:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-22042
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 21:09:54 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-22479
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 04:25:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-22533
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 07:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-22726
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 08:25:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-22810
-rw-rw-r--1563410910Tue, 12 Mar 2019 20:30:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-22861
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 09:48:33 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23140
-rw-rw-r--156341090Wed, 13 Mar 2019 18:46:01 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23251
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 17:25:50 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23293
-rw-rw-r--156341090Mon, 04 Mar 2019 02:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23443
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 23:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23560
-rw-rw-r--1563410910Wed, 13 Mar 2019 00:30:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23814
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 06:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-23948
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 09:26:47 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24019
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Apr 2019 09:49:35 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24035
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 07:23:20 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24152
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 08:29:19 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24177
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 15:25:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24182
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 00:32:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24185
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 23:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24390
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 06:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-24500
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 22:24:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25049
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 23:33:31 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25146
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 09:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25183
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 18:34:59 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25263
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 21:18:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25302
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 00:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25450
-rw-rw-r--156341090Mon, 04 Mar 2019 05:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25472
-rw-rw-r--156341090Wed, 03 Apr 2019 10:34:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25589
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 04:23:20 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25860
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 05:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25878
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 17:55:59 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-25935
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 20:40:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26053
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 10:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26126
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 06:18:29 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-2620
-rw-rw-r--156341090Mon, 04 Mar 2019 06:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26481
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 00:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26522
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 09:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26721
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 11:25:50 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26849
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 20:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-26859
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 22:18:44 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-2707
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 21:20:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27219
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 05:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27229
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 02:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27497
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 14:26:47 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27595
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 17:44:01 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27694
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 05:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27819
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 23:02:43 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27831
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 19:14:06 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27849
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 03:25:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-27975
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 19:19:45 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28113
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 21:03:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28129
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 00:05:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28339
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 04:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-2837
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 22:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28426
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 04:04:59 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28619
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 18:26:22 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28709
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 16:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28741
-rw-rw-r--1563410910Tue, 12 Mar 2019 06:10:34 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-28936
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 18:33:31 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-29073
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 06:59:13 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-29321
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 20:49:55 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-29328
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 20:39:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-29463
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 07:18:48 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-29666
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 03:33:31 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30237
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 09:56:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30274
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 16:49:38 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30303
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 06:23:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30331
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 00:39:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30417
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 21:24:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30454
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 18:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30461
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 12:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30533
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 01:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30543
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 19:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30557
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 08:56:40 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30559
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 22:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30715
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 04:34:59 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30932
-rw-rw-r--156341090Wed, 13 Mar 2019 09:15:22 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30982
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 11:32:44 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-30997
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 06:24:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31051
-rw-rw-r--1563410910Thu, 14 Mar 2019 22:26:02 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31140
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 04:41:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31217
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 08:23:20 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31317
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 15:03:46 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31492
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 16:25:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31511
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 11:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31666
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 17:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31686
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 10:23:20 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-3170
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 00:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-31798
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 22:34:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-32140
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 23:10:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-32443
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 10:45:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-32547
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 15:00:46 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-32654
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 20:41:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-32743
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 10:55:45 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-329
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 09:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-338
-rw-rw-r--156341090Fri, 05 Apr 2019 11:49:35 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-3563
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 12:55:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-3594
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 05:50:10 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-3700
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 16:03:26 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-3702
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 22:04:59 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-3729
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Apr 2019 11:33:56 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-412
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 22:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4263
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 02:25:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4438
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 03:03:27 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4482
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Apr 2019 13:04:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4595
-rw-rw-r--156341090Wed, 13 Mar 2019 08:45:17 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4771
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 22:18:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4783
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 13:56:05 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4820
-rw-rw-r--156341090Tue, 26 Feb 2019 15:48:23 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-487
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 05:24:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-4926
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 09:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-505
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 19:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-5240
-rw-rw-r--156341090Tue, 12 Mar 2019 17:30:15 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-5312
-rw-rw-r--156341090Tue, 05 Mar 2019 03:40:34 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-5565
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 21:05:01 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-563
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 15:25:50 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-5634
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 09:11:44 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-5662
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 00:18:58 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-571
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 07:14:16 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-5731
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 09:10:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-588
-rw-rw-r--156341090Fri, 08 Mar 2019 23:17:46 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6199
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 06:41:23 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6215
-rw-rw-r--156341090Mon, 11 Mar 2019 14:10:03 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6216
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 09:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6480
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 20:55:54 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6531
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 12:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6623
-rw-rw-r--156341090Wed, 27 Feb 2019 02:33:31 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6737
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 21:08:57 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6789
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 20:46:26 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-6895
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 02:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-7056
-rw-rw-r--156341090Thu, 28 Feb 2019 21:41:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-7495
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 23:24:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-7747
-rw-rw-r--156341090Wed, 06 Mar 2019 13:20:04 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-7886
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 01:41:12 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-7965
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 06:48:41 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-8116
-rw-rw-r--156341090Sun, 10 Mar 2019 16:23:20 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-8132
-rw-rw-r--156341090Thu, 07 Mar 2019 11:26:47 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-8156
-rw-rw-r--156341090Fri, 01 Mar 2019 12:26:21 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-8318
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 20:34:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-8509
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 07:33:52 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-8639
-rw-rw-r--156341090Sat, 02 Mar 2019 16:34:34 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-9081
-rw-rw-r--156341090Wed, 13 Mar 2019 05:30:14 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-9462
-rw-rw-r--156341090Tue, 02 Apr 2019 15:04:00 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-9649
-rw-rw-r--156341090Sun, 03 Mar 2019 18:58:39 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-9763
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 20:33:51 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-986
-rw-rw-r--156341090Sat, 09 Mar 2019 10:25:54 GMTGridFTP-Probe-snf-3988-golias100.farm.particle.cz-2811-9958
drwxrwxr-x03761090Wed, 04 Sep 2013 12:55:29 GMTlcg-util
drwxrwxr-x1563510957Mon, 27 Jul 2020 14:30:46 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1563510957Tue, 10 Mar 2020 09:27:05 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x12821091.3KThu, 24 Mar 2016 17:08:45 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1563410957Fri, 05 Apr 2019 19:20:57 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
drwxrwxr-x1563410962Tue, 11 Sep 2018 10:02:01 GMTnagios-snf-3988
drwxrwxr-x13812109787Wed, 18 May 2016 07:25:16 GMTnagios-snf-702430
drwxrwxr-x1563510957Thu, 12 Mar 2020 15:07:56 GMTnagios-vcl-0-150.srce.hr
drwxrwxr-x12821090Mon, 18 May 2015 17:07:11 GMTnagios-vcl-1-138.srce.hr
drwxrwxr-x128210957Fri, 18 Sep 2015 07:09:11 GMTnagios-vcl-1-143.srce.hr
drwxrwxr-x074061090Sat, 16 Nov 2019 11:31:08 GMTtest
-rw-rw-r--128210920Mon, 21 Sep 2015 13:49:33 GMTtestfile-put-1442843368-0b92e1ad89d6.txt
-rw-rw-r--165210920Mon, 14 Dec 2015 20:19:31 GMTtestfile-put-1450124154-018559021852.txt
-rw-rw-r--165210920Mon, 14 Dec 2015 23:27:14 GMTtestfile-put-1450135465-592285313274.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 29 Sep 2016 07:00:22 GMTtestfile-put-1475132418-547098d71809.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 29 Sep 2016 19:45:24 GMTtestfile-put-1475178319-1590945f5b32.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 02 Oct 2016 02:00:35 GMTtestfile-put-1475373616-5706c771ff53.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 12 Oct 2016 11:46:04 GMTtestfile-put-1476272722-d5b3b472d01d.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 21 Oct 2016 11:00:15 GMTtestfile-put-1477047602-16c679468fec.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 23 Oct 2016 04:00:07 GMTtestfile-put-1477195201-06981c041d44.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 23 Oct 2016 06:45:06 GMTtestfile-put-1477205100-3263ec9aaa6f.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 16 Nov 2016 15:22:09 GMTtestfile-put-1479309721-2e23f039f42d.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 16 Nov 2016 22:44:50 GMTtestfile-put-1479336273-ef28b3adf8f6.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 27 Nov 2016 01:51:00 GMTtestfile-put-1480211453-4ce319c31b3e.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 02 Dec 2016 11:05:54 GMTtestfile-put-1480676749-398ace3a73e9.txt
-rw-rw-r--1563410920Sat, 03 Dec 2016 19:50:53 GMTtestfile-put-1480794648-85817e50b4ab.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 04 Dec 2016 07:50:54 GMTtestfile-put-1480837849-444a008b8d46.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 04 Dec 2016 08:05:53 GMTtestfile-put-1480838748-147da4b9affa.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 06 Jan 2017 14:42:24 GMTtestfile-put-1483713675-3fe2f50340be.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 29 Jan 2017 13:59:26 GMTtestfile-put-1485698362-2594a47f9512.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 29 Jan 2017 21:29:24 GMTtestfile-put-1485725360-7157f0251ef7.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 02 Feb 2017 03:44:35 GMTtestfile-put-1486007061-4509dd7839a3.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 07 Feb 2017 06:53:42 GMTtestfile-put-1486450404-9f56be0c8617.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 09 Feb 2017 22:38:48 GMTtestfile-put-1486679902-b88a27c00cb2.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Feb 2017 18:38:37 GMTtestfile-put-1486751902-3db5ba3a0060.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Feb 2017 21:08:32 GMTtestfile-put-1486760900-63bf6322af13.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 11 Feb 2017 11:08:52 GMTtestfile-put-1486811300-c84043d7daef.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 11 Feb 2017 11:38:30 GMTtestfile-put-1486813100-8da89095fce8.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 11 Feb 2017 20:38:36 GMTtestfile-put-1486845500-2f612d789dfd.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 17 Feb 2017 21:38:13 GMTtestfile-put-1487367235-c8871453f0ac.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 18 Sep 2017 16:18:05 GMTtestfile-put-1505751301-2bbee9b40f51.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 19 Sep 2017 18:27:35 GMTtestfile-put-1505845591-8c933f0992c2.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 19 Sep 2017 20:48:01 GMTtestfile-put-1505854034-326852a6877a.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 19 Sep 2017 22:21:16 GMTtestfile-put-1505859613-1584a6b627d0.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 19 Nov 2017 21:58:27 GMTtestfile-put-1511128640-73e57738aa3d.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 24 Dec 2017 21:51:32 GMTtestfile-put-1514152238-8f163b92b0a2.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 26 Dec 2017 00:57:56 GMTtestfile-put-1514249675-aa5015eb16e6.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 25 Jan 2018 00:19:08 GMTtestfile-put-1516839505-45a5b5dc0fc9.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 25 Jan 2018 00:45:34 GMTtestfile-put-1516841060-403e1024b2ee.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 25 Jan 2018 00:53:28 GMTtestfile-put-1516841533-5a5391630f7a.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 26 Jan 2018 07:32:16 GMTtestfile-put-1516951724-ea9ae4c08222.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 26 Jan 2018 09:32:26 GMTtestfile-put-1516959029-fb2edae16049.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 26 Jan 2018 09:34:17 GMTtestfile-put-1516959187-d38366017fea.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 27 Jan 2018 11:06:07 GMTtestfile-put-1517050953-215f308227e2.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 27 Jan 2018 14:06:19 GMTtestfile-put-1517061786-7ac5c1064ff6.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 27 Jan 2018 20:06:20 GMTtestfile-put-1517083409-ff911f9eb114.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 28 Jan 2018 01:06:20 GMTtestfile-put-1517101375-56db253fbae5.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 28 Jan 2018 15:32:27 GMTtestfile-put-1517153347-990eae5238b1.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 29 Jan 2018 20:23:19 GMTtestfile-put-1517257033-5a602bc3a32e.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 30 Jan 2018 02:05:57 GMTtestfile-put-1517277753-e64432cc9055.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 30 Jan 2018 11:09:57 GMTtestfile-put-1517310299-588d8376a0bf.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 30 Jan 2018 23:16:58 GMTtestfile-put-1517354123-cb501a5741e9.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 31 Jan 2018 01:16:52 GMTtestfile-put-1517361336-ac9b34dd95eb.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 31 Jan 2018 02:03:30 GMTtestfile-put-1517364138-a1417d2ad6f8.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 31 Jan 2018 02:18:21 GMTtestfile-put-1517365034-8d7cc96a7463.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 06 Feb 2018 14:06:09 GMTtestfile-put-1517925832-f3f7550abd6c.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 06 Feb 2018 23:08:57 GMTtestfile-put-1517958348-1231f063efc7.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 07 Feb 2018 16:35:27 GMTtestfile-put-1518021200-4d0f72071c8c.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 14 Feb 2018 21:45:45 GMTtestfile-put-1518644728-06f38e0dcb26.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 19 Feb 2018 23:44:43 GMTtestfile-put-1519083862-774f10cc442d.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 20 Feb 2018 05:45:16 GMTtestfile-put-1519105490-d9ce818d5426.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 20 Feb 2018 08:45:05 GMTtestfile-put-1519116290-cdff5d382f30.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 26 Feb 2018 17:38:58 GMTtestfile-put-1519666727-b8d61a9cbaab.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 28 Feb 2018 12:49:14 GMTtestfile-put-1519822136-62d3812b4a63.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 04 Mar 2018 14:40:14 GMTtestfile-put-1520174346-376cd6c450eb.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 13 Mar 2018 05:09:18 GMTtestfile-put-1520917570-c98672b1f92e.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 13 Mar 2018 10:23:52 GMTtestfile-put-1520936476-bf8b46f155cd.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 14 Mar 2018 23:20:07 GMTtestfile-put-1521069605-70e495d753fb.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 28 Apr 2018 11:55:25 GMTtestfile-put-1524916510-13cc1c69fd7c.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 30 May 2018 06:34:17 GMTtestfile-put-1527661948-668e807a02a7.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 19 Jun 2018 08:07:15 GMTtestfile-put-1529395631-f777a5c16290.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 28 Jul 2018 05:33:49 GMTtestfile-put-1532755861-eee6092cdde2.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 03 Aug 2018 07:34:18 GMTtestfile-put-1533281654-7793b59a47bf.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 04 Sep 2018 13:32:21 GMTtestfile-put-1536067883-cdd24ac7dcc5.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 06 Sep 2018 10:10:38 GMTtestfile-put-1536228634-80e6a30d42df.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 13 Sep 2018 06:48:48 GMTtestfile-put-1536821170-4c85ee7f64c1.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 08 Nov 2018 04:48:33 GMTtestfile-put-1541652247-6537ff979174.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 08 Nov 2018 05:35:09 GMTtestfile-put-1541655172-ca995857306f.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 08 Nov 2018 08:36:19 GMTtestfile-put-1541665883-36605cdde440.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 08 Nov 2018 13:41:16 GMTtestfile-put-1541684168-911752e4c9b8.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 08 Nov 2018 13:56:02 GMTtestfile-put-1541685037-94e1e2fad576.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 08 Nov 2018 17:48:44 GMTtestfile-put-1541699042-dd18db31b557.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 09 Nov 2018 02:46:40 GMTtestfile-put-1541731346-619e1d11e0b0.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 22 Nov 2018 22:31:11 GMTtestfile-put-1542925866-39cd74da07b8.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 14 Dec 2018 14:30:29 GMTtestfile-put-1544797688-0563439f5660.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 08 Jan 2019 01:43:29 GMTtestfile-put-1546911577-cc985b43388b.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 10 Jan 2019 09:31:35 GMTtestfile-put-1547112693-3f4010c03488.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 18 Jan 2019 14:31:50 GMTtestfile-put-1547821908-3f2cc192b900.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 21 Jan 2019 15:45:18 GMTtestfile-put-1548085445-743807a8e1ac.txt
-rw-rw-r--1563410920Sat, 26 Jan 2019 08:51:37 GMTtestfile-put-1548492451-de72dec552f8.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 28 Jan 2019 02:27:37 GMTtestfile-put-1548642308-ec872aa59d24.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 20 Feb 2019 09:06:59 GMTtestfile-put-1550653136-bd549d463589.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 20 Feb 2019 09:10:18 GMTtestfile-put-1550653371-4ff290d25630.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 21 Feb 2019 10:47:01 GMTtestfile-put-1550745808-0e82af8e60c2.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 21 Feb 2019 12:17:34 GMTtestfile-put-1550751126-a4d7b0fee436.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 21 Feb 2019 14:43:46 GMTtestfile-put-1550760215-257254f6aab0.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 22 Feb 2019 06:47:24 GMTtestfile-put-1550817841-be185e87fcbd.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 16 Mar 2019 08:38:17 GMTtestfile-put-1552725494-f367ddb60299.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 24 Mar 2019 04:54:46 GMTtestfile-put-1553403279-f9f01d68121e.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 24 Mar 2019 15:43:02 GMTtestfile-put-1553442179-24d9d4f03fa5.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 24 Mar 2019 15:48:11 GMTtestfile-put-1553442487-22da35a82f96.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 24 Mar 2019 18:14:45 GMTtestfile-put-1553451281-ea7a7779bb37.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 24 Mar 2019 21:44:33 GMTtestfile-put-1553463869-74374680df63.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 24 Mar 2019 23:42:53 GMTtestfile-put-1553470969-40bbf1469096.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 25 Mar 2019 13:41:17 GMTtestfile-put-1553521273-1090ad1cf7bc.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 12 Apr 2019 00:34:56 GMTtestfile-put-1555029293-d4c4ce04c6be.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 24 Nov 2019 18:58:46 GMTtestfile-put-1574621914-0c63a9ab1b18.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 02 Jul 2020 14:09:16 GMTtestfile-put-1593698890-699a7a370d67.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 03 Jul 2020 00:58:58 GMTtestfile-put-1593737873-b5095b776efd.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 03 Jul 2020 08:07:37 GMTtestfile-put-1593763591-87bf29257700.txt
-rw-rw-r--1563410920Sat, 04 Jul 2020 08:40:58 GMTtestfile-put-1593852054-d0ac1b34b427.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 04 Jul 2020 08:51:30 GMTtestfile-put-1593852625-a46cd3bb5cb5.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 04 Jul 2020 13:53:59 GMTtestfile-put-1593870774-b0209e5c5c0c.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 04 Jul 2020 16:18:32 GMTtestfile-put-1593879510-a240fe079141.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 05 Jul 2020 15:23:40 GMTtestfile-put-1593962618-8923cc3e8c7d.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 05 Jul 2020 16:37:38 GMTtestfile-put-1593966992-28082871d358.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 05 Jul 2020 19:34:08 GMTtestfile-put-1593977581-517b645f5757.txt
-rw-rw-r--1563410920Sun, 05 Jul 2020 23:38:35 GMTtestfile-put-1593992248-3aa3dded4fd5.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 06 Jul 2020 07:57:59 GMTtestfile-put-1594022214-0f5d432adde0.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 06 Jul 2020 10:32:31 GMTtestfile-put-1594031548-dd04ef7abd56.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 06 Jul 2020 20:31:07 GMTtestfile-put-1594067339-c88ea410d569.txt
-rw-rw-r--1563510920Tue, 07 Jul 2020 03:48:41 GMTtestfile-put-1594093718-87c6ebcb50dd.txt
-rw-rw-r--1563410920Tue, 07 Jul 2020 08:37:34 GMTtestfile-put-1594111050-d76c40972142.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 08 Jul 2020 04:18:35 GMTtestfile-put-1594181786-835baac8b262.txt
-rw-rw-r--1563410920Wed, 08 Jul 2020 17:31:42 GMTtestfile-put-1594229435-8f43cf4a0c94.txt
-rw-rw-r--1563510920Wed, 08 Jul 2020 20:32:54 GMTtestfile-put-1594240309-7f2cd3478fe1.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 09 Jul 2020 11:48:50 GMTtestfile-put-1594295265-70d5ec914384.txt
-rw-rw-r--1563510920Thu, 09 Jul 2020 15:55:11 GMTtestfile-put-1594310046-6d7d6e3eb706.txt
-rw-rw-r--1563410920Thu, 09 Jul 2020 21:03:50 GMTtestfile-put-1594328626-6487858100a8.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Jul 2020 00:01:58 GMTtestfile-put-1594339315-1261485fdf59.txt
-rw-rw-r--1563410920Fri, 10 Jul 2020 08:40:30 GMTtestfile-put-1594370426-cf5fbc0fda33.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Jul 2020 12:55:50 GMTtestfile-put-1594385748-7f77b6b312ca.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Jul 2020 14:57:54 GMTtestfile-put-1594393009-20e8876a04a2.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Jul 2020 16:36:52 GMTtestfile-put-1594399010-653aeca9a797.txt
-rw-rw-r--1563510920Fri, 10 Jul 2020 23:57:02 GMTtestfile-put-1594425356-dedc4bb22e79.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 11 Jul 2020 09:22:24 GMTtestfile-put-1594459278-b13230faaf02.txt
-rw-rw-r--1563510920Sat, 11 Jul 2020 10:41:48 GMTtestfile-put-1594464106-2b3c69186564.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 12 Jul 2020 05:35:36 GMTtestfile-put-1594532071-a74e3b39756c.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 12 Jul 2020 07:58:18 GMTtestfile-put-1594540696-fdcdef135473.txt
-rw-rw-r--1563510920Sun, 12 Jul 2020 20:53:17 GMTtestfile-put-1594587132-b175d005dc84.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 13 Jul 2020 00:35:56 GMTtestfile-put-1594600489-19af8263ed59.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 13 Jul 2020 08:28:13 GMTtestfile-put-1594628889-1c2d0dac1900.txt
-rw-rw-r--1563510920Mon, 13 Jul 2020 08:54:25 GMTtestfile-put-1594630399-aa89784af6de.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 13 Jul 2020 09:03:37 GMTtestfile-put-1594630950-74a5a1cdc8b6.txt
-rw-rw-r--1563410920Mon, 13 Jul 2020 10:22:03 GMTtestfile-put-1594635719-a8013b6b9f15.txt